דף הבית » תקנון אתר

כלבו לכלב ולחתול – תקנון האתר

1 . הגדרות

למונחים המוגדרים בתקנון זה תהיינה המשמעות שלהלן:
א. “החברה” ביקו ש.א חיות מחמד בע”מ, ח.פ. 51545555 המוכרת בשמה המסחרי: “כלבו לכלב ולחתול” כתובתה: רחוב פרישמן 86 , תל אביב – יפו.
ב. “האתר” https://www.kolbopet.co.il/ הינו אתר לרכישת מוצרים לבעלי חיים המופעל ע”י החברה.
ג. “הלקוח/המזמין” הוא כל אדם הרוכש את המוצרים והשירותים באמצעות האתר.
ד. “המשתמש” הוא כל אדם העושה שימוש בחומרים הקיימים באתר ו/או הגולש באתר.

2 . כללי

א. האתר משמש כאתר מידע אודות החברה, פעילותה והמוצרים המשווקים על ידה, לרבות על אופן שירותי המכירה של מוצרים לבעלי חיים אשר מיוצרים אצל מיטב היצרנים ונמכרים באתר במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים, ומציג את אופן ביצוע המשלוחים על ידי החברה מועדי אספקת המוצרים ומדיניות הביטולים של החברה (להלן: “המוצרים / השירותים”).
ב. תקנון זה נועד להסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוח/המזמין ו/או המשתמש.
ג. אין באמור בתקנון זה, לרבות תנאי השימוש בו להלן, לגרוע ו/או לבוא במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התניה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין החברה לבין הלקוח/המזמין או המשתמש באתר. יובהר כי הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התניה הקיימת ו/או שיהיו קיימים בין החברה לבין הלקוח/המזמין או המשתמש באתר זה גוברים על כל הוראה בתקנון זה, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות ההסכם. במקרה שהוראות כל הסכם אחר שנחתם עם החברה שותקות ביחס לעניין הוראות תקנון זה יגברו על הוראות ההסכם לעניין זה.
ד. כל הפעולות ו/או השירותים ו/או רכישת המוצרים דרך האתר, לרבות פעולות שיעשו באמצעות שיחה טלפונית ו/או בתכתובת עם נציג מכירות ו/או תפעול ו/או בקשה לקבלת מידע כפופות להוראות תקנון זה. בהעדר הוראה ו/או הסכם אחר ובכפוף לדין ו/או להסכם אחר החל בין הצדדים, לא תהיה ללקוח/למזמין או למשתמש ו/או או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או נציגיה, בכל הקשור לכך.
ה. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ע”י החברה יתבצע כמפורט לעיל ולהלן, כל המידע, הנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים והמוצרים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים ליום המצוין בהם או לצידם בלבד.
ו. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה ובכל זמן לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים באתר, וכל זאת ללא צורך במתן התראה מוקדמת. שינוי בתקנון ייכנס לתוקף עם פרסומו ע”י החברה באתר.
ז. החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והנכון ביותר אך, בתום לב, עלולים להופיע באתר, שגיאות ו/או אי דיוקים, בכפוף לדין ו/או הסכם החל בין החברה ללקוח/למזמין או למשתמש, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי דיוקים אלה או בקשר אליהן.
ח. זמינות המידע, המוצרים והשירותים המוצעים באתר אינה קבועה ואף כפופה להסכמי החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לאור זאת החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר מוצר, שירות, או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, כאשר ללקוח/למזמין או למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
ט. הדברים הקבועים בתקנון זה חלים על השימוש באתר החברה, בשירותים, במוצרים וביחס למדיניות אספקת המוצרים ותנאי הביטול הכלולים בתקנון באמצעות כל מחשב או מכשיר
תקשורת אחר ובניהם טלפונים סלולארים, טאבלטים וכיו”ב. הדברים הקבועים בתקנון זה חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או
אמצעי תקשורת מכל סוג.
י. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
יא. כל האמור בתקנון בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, והכוונה היא לשני המינים.

3 . המוצרים באתר

א. באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים המיוצרים אצל מיטב היצרנים, ואשר מוצעים למכירה במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
ב. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים לרכישתו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר אשר יימסר ללקוח/למזמין.
היות והמוצרים הנמכרים באתר משווקים ע”י החברה אך אינם מיוצרים על ידה, אין החברה מתחייבת לשינויים שעשויים להיעשות בעטיפות המוצרים או במרכיביהם.
ג. במידה וקיים קישור המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, ולמידע המפורסם בהם, והחברה לא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם ללקוח/למזמין או למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים המוצעים בכל קישור הקיים באתר המפנה לאתרים אחרים.
ד. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי מחסניה. במקרים בהם יתברר כי המוצר שהוזמן חסר במלאי, תשלח ללקוח/למזמין הודעה באמצעות
דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון ביחס לכך.
ה. במקרים בהם מוצר יהיה חסר במלאי לחברה שמורה הזכות לבטל את הזמנתו של הלקוח/המזמין ולא יבוצע חיוב של כרטיס של הלקוח/המזמין. לחלופין החברה רשאית להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. היה והלקוח/המזמין יקבל את הצעת החברה למוצר חלופי יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם סירב הלקוח/המזמין להצעת החברה למוצר חלופי, הזמנתו תבוטל וכרטיסו לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח/למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה מכל סוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
ו. כמות הפריטים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4 . נהלי רישום לקוח/מזמין או משתמש לאתר

א. ביצוע הזמנת מוצרים באתר וקבלת שירותי החברה באמצעות האתר טעונה וכפופה להרשמה לאתר. בעת ההרשמה יידרש הלקוח/המזמין או המשתמש באתר למסור פרטים אישים מזהים, הכוללים שם, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ומספר כרטיס אשראי (להלן: “פרטי הלקוח”). יובהר, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח שיימסרו לה ע”י הלקוח/המזמין או המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר. לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישת הלקוח/המזמין בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
ב. על מנת להשלים את תהליך הרישום לאתר, יהא על הלקוח/המזמין או המשתמש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו. במידה וההזמנה תבוצע מבלי שהלקוח/המזמין מסר את פרטי האשראי ו/או אחד מפרטיו המלאים, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה וזאת ללא כל הודעה מראש.
ג. יש לציין, כי בהתאם לחוק, הלקוח/המזמין או המשתמש אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה אך ורק ברצונו. היה והמזמין יבחר להימנע ממסירת הפרטים הנדרשים אזי, הלקוח/המזמין לא יוכל לבצע את הרכישה באתר והמוצר והחברה לא תספק את המוצר.
ד. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת פרטי הלקוח ותמנע מלעשות בפרטי הלקוח שנמסרו כל שימוש מלבד למטרות המפורטות בתקנון זה.
ה. החברה תדגיש, כי בהתאם לקבוע בחוק הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית. משכך החברה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים כנגד לקוח/מזמין או משתמש המגיש פרטים כוזבים, בתביעה לשיפוי החברה בדין נזקים כתוצאה משיבוש ו/או ניסיון שיבוש של הליכי המכירה באתר.
ו. מועד קבלת ההזמנה כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל עניין ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

5 . ביצוע עסקאות רכישה באתר

א. החברה מציגה את המוצרים למכירה באתר במחיר אטרקטיבי.
ב. ליד כל מוצר המוצע למכירה יופיעו פרטיו והתנאים לרכישתו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
ג. מחירי המוצרים המוצגים באתר הינם מחירים אחידים והם אינם משתנים מלקוח ללקוח.
ד. עם אישור הזמנת הלקוח/המזמין ע”י החברה, תישלח ללקוח/למזמין הודעה המאשרת את ביצועה, האישור ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר הלקוח/המזמין. הודעת הדוא”ל הנ”ל מהווה תנאי לקניית המוצר. עם אישור ההזמנה במחשבי החברה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח/המזמין על ידי החברה בסכום העסקה לרבות דמי המשלוח.

6 . אספקת מוצרים

א. זמני אספקת המוצרים הינם בהתאם לקבוע בתקנון המשלוחים המופיע באתר (קישור לתקנון משלוחים).
ב. מועד אספקת המוצרים הנרכשים יהא חמישה ימי עסקים )ימים א’-ה’( דהיינו, ימי שישי שבת וימי חג לא יחושבו לעניין מועד ההספקה.
ג. החברה רשאית לשלוח את המוצרים באמצעות דואר רשום ו/או שירות שליחים ו/או באמצעות חברת משלוחים חיצונית וזאת בהתאם לשיקול דעתה.
ד. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא יגבו מהלקוח/המזמין דמי משלוח ובהתאם לתיאום מול הלקוח/המזמין המוצר יימסר לו במקום ניהול עסקיה של החברה.
ה. החברה או מי מטעמה אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים שיגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמת שביתה, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (רעידת אדמה, תנאי מזג אוויר, מצב ביטחוני וכיו”ב). במקרים אלו רשאית החברה להודיע
על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח/המזמין ללא כל טענה מצידו.
ו. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח/המזמין, כוללים בין היתר אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח, וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.
ז. במועד תיאום אספקת המוצרים, רשאי נציג החברה ו/או י מטעמה לבקש את נוכחות הלקוח/המזמין במקום אליו תבוצע האספקה ובמועד האספקה, כאשר הצגת תעודת הזהות ו/או חתימת הלקוח/המזמין על גבי שובר כרטיס האשראי תהווה תנאי לביצוע אספקת המוצרים.
ח. הלקוח/המזמין רשאי לבחור לבצע איסוף עצמי מאחת מנקודות המכירה של החברה ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה זה, הלקוח/המזמין לא יחויב בדמי משלוח.

7 . מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

כקבוע בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981 עסקאות בהן ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה, מוגדרות: “עסקת מכר מרחוק”. לעניין זה אף העסקאות הנעשות באתר החברה.
א. לקוח/מזמין המעוניין לבטל את עסקה שבוצעה באתר החברה יודיע על כך טלפונית ובכתב לחברה באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת – tacolbo@gmail.com או בשליחת פקס למספר: 03-5247928 ואישור קבלה בטלפון מספר: 03-5247928 . ביטול העסקה יעשה בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 14 ג’ לחוק הגנת הצרכן.
ב. יובהר ויודגש, כי ללקוח/למזמין לא תעמוד זכות ביטול במקרים הקבועים בחוק הגנת הצרכן אשר לגביהן נקבע כי אין זכות ביטול.
ג. במקרים בהם סופק ללקוח/למזמין מוצר פגום והתברר כי הפגם מקורו בנסיבות אשר באחריות החברה או באחריות ספק המוצר לחברה, הלקוח/המזמין לא יחויב בדמי ביטול אף אם חלף המועד להחלפתו. כמו כן, איסוף המוצר מהכתובת לה סופק או החלפתו יעשו ללא חיוב הלקוח ובתנאי שעלות המוצר המוחלף הינה בשווי המוצר החדש אשר יסופק.
ד. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר/נציג החברה , יתבקש המזמין להחזיר את המוצר לחברה למקום בו החברה מנהלת את עסקיה. במקרים בהם הלקוח/המזמין מעוניין להשתמש בשירותי המשלוחים של החברה להחזרת המוצר בגינו נדרש הביטול, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לתעריפים הקבועים בתקנון המשלוחים של החברה.
ה. ביטול עסקה והחזרת המוצרים כפוף לכך שהמוצר ישלח לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ו. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והשבת המוצר לחברה, יבוצע זיכוי ללקוח/ למזמין.

8 . ביטול עסקה מצד החברה

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1 . אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילויות בלתי חוקיות.
2 . מקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך ביצוע העסקה.
3 . במקרים של טעות בתום לב בפירוט ו/או בתיאור המוצר/השרות, טעות בתנאי העסקה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני העסקה ו/או טעות בהזנת הנתונים באתר מצד החברה או הלקוח/המזמין, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה הספציפית הקשורה לטעות.
4 . במקרים בהם תעשה כל פעולה בניגוד לתקנון זה.
5 . במקרים בהם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

9 . מידע שיווקי

א. החברה רשאית לשלוח ללקוחותיה מעת לעת מידע אודות פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: “מידע שיווקי ישיר”), המידע השיווקי הישיר עשוי להישלח באמצעות הודעות דואר ישיר, דואר אלקטרוני הודעת SMS , וזאת בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30 א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת”). על אף האמור, בהתאם להוראת סעיף 30 א(ג) לחוק התקשורת, תהא החברה רשאית לשלוח אל הלקוח/המזמין או המשתמש מידע שיווקי ישיר בעניין מוצרים שרכש הלקוח/המזמין מהחברה ו/או מוצרים מסוגים אחרים ודומים, אף ללא הסכמתו.
ב. הלקוח/המזמין או המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל מידע שיווקי ישיר מהחברה וזאת באמצעות פנייה בכתב לכתובת החברה המפורטת לעיל או באמצעות פניה ישירה לדוא”ל של החברה, או דרך שליחת הודעה למקור ממנו נשלח המידע השיווקי הישיר.

10 . מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות המפורטת מתארת את האופן בו מבצעת החברה איסוף מידע מלקוחותיה, סוגו, דרכי השימוש במידע הנאסף והדרכים העומדות ללקוח/למזמין או למשתמש, לשנותו או להסירו.
א. במדיניות פרטיות להלן, הביטוי “מידע אישי” משמעו כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לחברה על ידי הלקוח/המזמין או המשתמש, אשר באמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את הלקוח/המזמין או המשתמש. המדובר במידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), ובין היתר, שם פרטי, שם משפחה, מס’ ת.ז, כתובת, מספר טלפון, דוא”ל, מידע על אמצעי תשלום ו/או כל מידע נוסף. חלק מהמידע הנאסף אודות הלקוח/המזמין או המשתמש לא מזהה את הלקוח/המשתמש ו/או המזמין באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי אודותיו, מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שעניינו את הלקוח/המזמין או המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה הלקוח/המזמין או המשתמש, ההצעות ומוצרים שעניינו את הלקוח/המזמין או המשתמש, כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פנה הלקוח/המזמין או המשתמש ועוד.
ב. בעת השימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות של הלקוח/המזמין או המשתמש מול החברה, מסכים הלקוח/המזמין או המשתמש שהחברה תאסוף, תשמור ותשתמש במידע האישי שנמסר על ידו באופן המפורט לעיל ולהלן במדיניות פרטיות זו. הלקוח/המזמין או המשתמש אינו חייב למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו, אולם, ייתכן כי ללא מסירת המידע האישי, לא תוכל החברה להציע ללקוח/למזמין או למשתמש את שירותיה.
ג. המידע האישי שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה. השימוש באתר ו/או בשירותי החברה, מעידים על הסכמה מצד הלקוח/המזמין או המשתמש למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע שנשמר במאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ולמטרות המפורטות להלן.
ד. המידע האישי יישמר במאגר כאמור, בין היתר, למטרות הבאות: 1 ) כדי לספק ללקוח/למזמין ו/או למשתמש את המוצרים והשירותים המוצעים באתר החברה; 2 ) ליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך עם הלקוח/המזמין או המשתמש בקשר עם המוצרים המופיעים באתר; 3 ) למתן תמיכה ללקוח/למזמין או למשתמש ולטיפול בבקשות ותלונות; 4 ) למלא אחר דרישות החוק, תקנה או דבר חקיקה אחר ועל מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כך; 5 ) למטרות שיווק, או בכדי לספק ללקוח/למזמין ולמשתמש, מידע אודות המוצרים והשירותים אותם מציעה החברה באתר; 6 ) בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי מכל סוג בין הלקוח/המזמין או המשתמש לבין החברה, או צדדים שלישיים ביחס לחברה או למוצרים המסופקים באמצעות החברה; 7 ) במקרים בהם החברה מארגנת מחדש את פעילות ו/או מבנה החברה במסגרת שונה, או תחת ישות משפטית אחרת, או אם היא נרכשת או מתמזגת עם ישות אחרת ובתנאי שישויות אלה מסכימות להיות מחויבות להוראות מדיניות אלה, בשינויים המתאימים.
ה. האתר משתמש בעוגיות )להלן: “עוגיות “ו/או ” Cookies “( לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים וסטטיסטיקות אודות אופן שימוש באתר, לאימות פרטים, ולצורכי התאמת האתר להעדפות האישיות של לקוחות החברה, והתאמת המוצרים ללקוחות החברה ולצרכי אבטחת מידע.
ו. אם הלקוח/המזמין או המשתמש רוצה להימנע מעוגיות, באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן. נטרול העוגיות בהגדרות הדפדפן עלול לגרום לכך שהלקוח/המזמין או המשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים ולבצע הזמנת מוצרים באתר.
ז. יובהר, כי החברה לא יכולה להבטיח שירות חסין מכל טעויות, תקלות, יירוטי מידע בלתי חוקיים או גישה בלתי מורשת למידע שמור או לכל סיכוני אבטחת מידע אחרים, או לשמירה על פרטיות התקשורת של הלקוח/המזמין או המשתמש עם החברה. מוסכם כי כל העברת מידע ע”י הלקוח/המזמין או המשתמש באתר נעשית על אחריותו וללקוח/למזמין או למשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד החברה ו/או מי מטעמה.
ח. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצון הלקוח/המזמין או המשתמש למחוק, לתקן/לשנות את פרטי המידע האישי שלו, עליו לשלוח דואר אלקטרוני ל- https://www.kolbopet.co.il/ ונציגי החברה יטפלו בפנייה בהתאם לעניין.

11 . אחריות

א. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח/למזמין או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או משימוש המוצרים המפורסמים באתר או שירותים המוצעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, והלקוח/המזמין או המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד החברה ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר החברה ו/או האתרים הקשורים לאתר החברה ובגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים ללקוח/למזמין ו/או למשתמש כתוצאה מכך.
ב. החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח/למזמין ולמשתמש באתר מוצרים ושירותים כשהם תקינים, בצורה סדירה, תקינה ובאיכות המיטבית. חרף האמור, החברה לא מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו או ללא הפסקות, לא יופרע , יתקיים בבטחה, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה. ידוע ללקוח/למזמין ולמשתמש ששרתי החברה עוברים מעת לעת עבודות תחזוקה, לרבות עדכוני תוכנה וחומרה מידי מספר ימים והלקוח/המזמין או המשתמש מצהירים שברור וידוע להם כי השרות באתר ורכישת המוצרים לא יתאפשרו בזמן עבודות תחזוקת האתר.

12 . הגבלת שימוש באתר

א. החברה רשאית למנוע מהלקוח/המזמין או המשתמש לעשות כל שימוש באתר במקרים המפורטים להלן:
1 . הלקוח/המזמין או המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הסכם הקיים בין הצדדים;
2 . הלקוח/המזמין או המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
3 . הלקוח/המזמין או המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים;
4 . ביצע הלקוח/המזמין או המשתמש מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות, ביצוע פעולות ללא הרשאה ו/או במרמה. אין בהגבלות שימוש אלו לגרוע מאמור לעיל בתקנון זה.

13 . חובות הלקוח/המזמין או המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:
א. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של הלקוח/המזמין או המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן. הלקוח/המזמין או המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, יימנע מלאסוף ולשמור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים וימנע מהפצת מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה שהיא.
ב. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם לקבוע בהוראות תקנון זה.
ג. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב שלא לקשר ב”קישור” לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים באתר לצורך הפצה, העלאה, הורדה או פרסום של: 1 ) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת 2 ( מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג 3 ( מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר 4 ) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי.
ד. הלקוח/המזמין או המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות יישומים ו/או תוכנות מכל סוג אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה.
ה. הלקוח/המזמין או המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם יעלה חשד סביר כי השימוש של הלקוח/המזמין או המשתמש באתר לא תואם את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או כל הסכם הקיים בין הצדדים, החברה תהיה רשאית להפסיק פעילותו של הלקוח/המזמין או המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת IP, ואף תהיה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש ו/או הלקוח באתר, ולהעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש ו/או הלקוח כן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

14 . קניין רוחני

א. זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הינם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים לפי העניין, והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
ב. חל איסור להעתיק, לשכפל, לשווק, למכור, להפיץ, לבצע שינויים, להציג, לשדר, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, באופן חלקי או מלא, קבוע או זמני, בכל דרך שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.
ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שם כתובת האתר https://www.kolbopet.co.il/ ו/או כל שם אחר ככל שיהיה בעתיד של האתר, סימני המסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

15. סמכויות שיפט

א. עיכוב מצד החברה בקיום זכות/זכויות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תקנון זה או על פי דין ו/או הסכם הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.
ב. כל המחלוקות, הטענות ותביעות בקשר לאתר, לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים, המוצרים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל.
ג. סמכות השיפוט הבלעדית לכל העניינים הנוגעים לתקנון האתר ולאתר החברה הינה בתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב – יפו בלבד.
ד. ככל וייקבע על ידי בית המשפט, כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה לא חוקית ו/או לא תקפה, אין בקביעה זאת כדי לבטל את יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי של אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

16. מטבעות קניה

א.בעבור כל רכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר החברה, שאינה מכירה במסגרת מבצע ו/או בהנחה כלשהי, יצברו לזכות הלקוחות הרשומים באתר מטבעות קניה (להלן: “מטבעות הקניה”).
ב. כמות מטבעות הקניה שתוענק ללקוחות רשומים בעבור כל רכישה, תהיה שוות ערך ל – 3% (שלושה אחוזים) מסכום הרכישה של הלקוח באותה רכישה, כאשר צבירת כל עשר מטבעות קניה תהא שוות ערך לשקל אחד.
ג.רכישה באתר באמצעות מטבעות הקניה תתאפשר לאחר צבירת סכום כספי מינימלי בסך 30 ₪ (300 מטבעות רכישה), ובקניה מעל 200 ₪ באתר בלבד.
ד.רק הרישום שבידי החברה ביחס לאופן צבירת מטבעות הקניה יקבע מה מספר מטבעות הקניה שצבר כל לקוח רשום.
ה.תוקף מימוש מטבעות הקניה וצבירתם הוא עד לסוף כל לשנה קלנדרית. בתום השנה ובמידה והלקוח לא מימש את זכותו ופרע את מטבעות הקניה, חשבון מטבעות הרכישה של הלקוח יתאפס וצבירתם תחל מחדש. יובהר, כי אין החברה מחויבת להודיע ללקוח טרם איפוס החשבון.
ו.אין כפל מבצעים/קופונים.
ז.החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי המבצע או לחלופין את שיטת ההמרה או את סכום מטבעות הקניה שהלקוח יקבל לאחר רכישה באתר, כמו כן החברה רשאית לבטל את המבצע בכל עת.
ח.במקרה של ביטול המבצע על ידי החברה באפשרות הלקוח לממש את המטבעות שצבר עד סוף השנה הקלנדרית בה בוטל המבצע ולאחר מכן חשבונו יאופס. יובהר, כי אין החברה מחויבת להודיע ללקוח טרם איפוס החשבון.
ט.החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר גם ללקוחות החברה שאינם רשומים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
י.כל האמור והמפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בכל דרך או צורה כלשהי.
יא.לקוח רשום אשר חש עצמו נפגע בכל הקשור לאופן רישום צבירת מטבעות הקניה שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב להנהלת החברה ולהעלות את השגותיו.
יב.תשובת החברה להשגת הלקוח, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
יג.אין החברה אחראית על אובדן מטבעות קניה, עקב זיוף גניבה או כל אירוע סייבר שאינו בשליטתה.
יד.באחריותו הבלעדית של לקוח שיטען כי מספר מטבעות הקניה שנצברו לרשותו שונה ממספר מטבעות הקניה הרשום במחשבי החברה, להוכיח את מספר מטבעות הקניה להם הוא טוען באמצעות הצגת החשבוניות המעידות על כך.
טו.במקרה ויתברר לחברה, כי לקוח רשום ו/או לא רשום ניצל יותר מטבעות קניה מהמגיע לו בשל כשל ו/או תקלה ו/או פריצה ו/או שיבוש במחשב, תהיה החברה רשאית לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לכל 10 מטבעות קניה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות..
טז. ניתן יהיה לצבור מטבעות רכישה רק בתשלום באמצעות כרטיס אשראי ישירות דרך אתר האינטרנט של החברה.

 

עדכון אחרון: 06/04/2021