תקנון אתר כלבו לכלב ולחתול

1. מהות האתר

האתר הינו אתר לרכישת מוצרים (להלן: “האתר”) המופעל ע”י חברת כל בו לחתול ולכלב בע”מ. האתר מציג ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

2. המוצרים באתר

2.1 בדף המכירה של כל מוצר מופיעים התנאים למכירתו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.

2.2 באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים של מיטב היצרנים, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

2.3 במידה וישנו קישור אשר יפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם למזמין כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות הקישור הנמצא באתר.

2.4 החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.

2.5 במקרה בו יהא המוצר חסר במלאי שומרת לעצמה החברה את הזכות לבטל את הזמנתו של המזמין וכרטיס האשראי לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם החליט המזמין לסרב, הזמנתו תבוטל וכרטיס האשראי לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

3. רישומו שלהמזמין באתר

3.1 בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יש על המזמין להזין פרטיו בטופסשיכלול את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, סיסמא אישית שתיבחר על ידי המזמין, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

3.2 על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר על המזמין להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו. במידה וההזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים של המזמין, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה.

3.3 בהתאם לחוק, המזמין אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם בחר המזמין לא למסור את כל הפרטים המבוקשים לא יוכל לבצע את הרכישה והמוצר לא יסופק לו.

3.4 החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי

3.5 לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישת המזמין בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע”פ חוק. החברה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

3.6 מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

4. רכישה באמצעות אתר החברה

4.1 החברה מציגה את המוצרים למכירה במחיר אטרקטיבי.

4.2 בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.

4.3 המחיר המוצג הינו מחיר אחיד ולא משתנה מלקוח ללקוח.

4.4 היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני של המזמין, דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקניית המוצר. כרטיס האשראי יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

5. אספקת המוצרע”י החברה

5.1 זמן אספקת המוצרים בהתאם לתנאים המופיעים באתר.

5.2 זמן אספקת המוצרים יהא בחישוב ימי עסקים, דהיינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.

5.3 משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה של החברה.

5.4 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא יהיו דמי משלוח והמוצר יימסר למזמין במקום ניהול עסקיה של החברה

5.5 החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתה, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

5.6 דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.

5.7 בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחות המזמין במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות ו/או חתימת המזמין על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

5.8 המזמין יהא רשאי לבחור באיסוף עצמי ממחסני החברה ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.

6. ביטול עסקה והחזרת מוצרים מצד המזמין

6.1 ביטול הזמנה יעשה בדרכים הבאות בלבד:

6.1.1. שליחת פקס ואישורו למספר פקס: 03-5276414
אישור קבלת הפקס באמצעות טלפון שמספרו: 03-5229056

6.1.2.שליחת אימייל לדואר- tacolbo@gmail.com

6.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם).

6.3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

6.3.1. לגבי “טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

6.3.3. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה -1995.

6.3.4. לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

6.3.5. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

6.4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – תתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

6.5. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

6.6. דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידי המזמין בגין המוצר.

7. ביטול עסקה/ מכירה מצד החברה

7.1. החברהשומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילויות בלתי חוקיות.

7.1.2 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

7.1.3 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

7.1.4 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

7.1.5 החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

8. פרטיות הצרכן

8.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר.

8.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

8.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

8.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמין בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

8.5. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

8.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

8.5.2. אם הלקוח ביצע עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד בביצועו של מעשה כזה.

8.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

8.5.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

8.5.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו,ביןהלקוח ובין

9. אזור שיפוט

9.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.